قصیده ی انتخابیه!!
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٦  

کاندیداتـور مطـرح، از کلّ رقیبـــان سر   

                                           از نامزد اصلح، یک خـرده هم اصلـح تر!  

هم عارف و هم عـامی گشتند مرا حـامی،  

                                            معروف بـه  خوشنامی، در باختر و خاور! 

 مـــا را نبـــود وحشت، از رد صلاحیت  

                                           قربان توای "هیات"،مدیون تــــو ای "کشور"! 

گرچه موتور مخلص، گه گاه کند فس فس

                                              امّید کــــه تــــا مجلس، چرخم نشود پنچر! 

  بــــا رای فزاینــده در دوره ی آینـــــــده

                                             مـــاییم نماینده ، گـــــــر بخت شــود یاور

  من مردمی و نازم، خوش صحبت و طنّازم 

                                            به به که چه می تازم،احسنت بر این استر!

   دی گفت ترازومان : «کای دلبر مهرو مان

                                            از غصه ی محرومان، کلی شده ای لاغر!»

   من حامی نسوانم ، جــان بر کف ایشانم

                                              من درد تو می دانم ، پس رای بده خواهر! 

  من سرسبد گل هـا، معشوقه ی بلبل هــا

                                              محبوب تشکّل هـا، یک دلبر سیمین سر(!)

   «گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل»

                                              از عشق رخم بالکل، آن قاطی و این پرپر! 

 این: علم و سواد من، این :هوش زیاد  من

                                               اعضای ستــاد مــن، هستند بر این باور! 

  خطاط و دو تـا شاعــــر، تبلیغ گـر ماهر

                                              یاردانقلی و باقــــــر ،قربانعلی و اصغر!

   از سعی اکیپ من  خوشگل شده تیپ من،                                                                                             بنگر به تریپ من، این عکس شده محشـر!

   با این رخ چون ماهم،در عکس چه دلخواهم 

                                           هم میهن همراهم ، کن نـــــام مرا از بر!

   ناز قلمت ای یار! بر برگه ی رای این بار 

                                             تو اسم مرا بنگــــار، پس لطف مــرا بنگر!

  گر سوی ستاد آیی شـام است و  پذیرایی 

                                           هنگام دســـر چایی، بــا بیسکویت مـــادر!

  از مکـــر  رقیبانم ، هــر چند پریشــــانم

                                              من رستم دستـــانم ، خالـــی نکنم سنگـــــر! 

مزدور فرنگ آنها، بـــا بنده به جنگ آنها

                                              بس دنگ و دبنگ آنها، بی شخصیت و عنتر!

  گه دنگ و دبنگ آید،گه منگ و ملنگ آید 

                                            چون قافیه تنگ آید ، شاعـــر به... الی آخر!