ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸۱  
روزی که نمي آيد

....................................... می آيی

ومنی را که نيستم

...................................خواهی برد

خواهی برد تا لب چاهی که

.....................................نکنده اند

و به کاروانی که نمی آيد

....................................خواهی فروخت

وبه پدری که ندارم

..............................خواهی گفت

پسرت را اين همه گرگ که می بينی!

................................................. خوردند!!!