میلاد کریم اهل بیت است

در شب اول این ماه پی ماه مرو

ماه این ماه شب نیمه آن می آید.

آرزوهایتان را آماده کنید! شب میلاد امام مجتبی است.

اهل بیت را که می شناسید! همان خانواده ای که درباب کرم و سخاوتشان هل اتی نازل شد.

  آهان! خب این " کریم " شونه!

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
پریا

آقا عبدالکریم از شما هم قبول باشه!!