ما راست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند

نمی دانم چه بنویسم. هیچ چیزی در وصف شهید دکتر بهشتی به ذهنم نمی رسد.
نمی دانم امام چطور شهادت بهشتی را تحمل کرد.
اگر من امام بودم وقتی خبر شهادت بهشتی را می شنیدم اگر دق نمی کردم و زنده می ماندم در اتاق را به روی خودم می بستم و می گفتم دیگر هیچ کس ، هیچ وقت با من حرف نزند!
اما او ایستاد. در درثای بهشتی مرثیه خواند. سوزناک ترین مرثیه ممکن. فرمود: شهادت بهشتی در مقابل مظلومیتش ناچیز بود!
معلوم شد کسی که مصیبت مظلومیت بهشتی را تحمل کرده است داغ شهادت او را هم می تواند تحمل کند.

/ 0 نظر / 18 بازدید